Toimijat

ViaDia Keski-Uusimaa ry on vuonna 2011 perustettu diakoniatyön ja sosiaalialan paikallisjärjestö, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten kokonaisvaltaista elämänlaatua. ViaDia Järvenpää ry tarjoaa elämänhallintaa ja työllisyysmahdollisuuksia parantavia työvalmennusjaksoja sekä edistää kaksisuuntaista kotoutumista toiminnallisen suomen kielen harjoittelun, vertaistuen ja työharjoittelupaikkojen avulla. Työmme perusta on yhteisöllisyys ja yksilöllisyyden arvostus. Yhdistyksen toiminnassa otetaan huomioon ihmisen koko elämänkaari. Vapaaehtoistyön ja työtoiminnan kautta edistämme arkista verkostoitumista ja välittämisen kulttuurin leviämistä. Järjestö on osa valtakunnallista ViaDia ry:tä ja Suomen Vapaakirkkoa. Paikallisesti yhdistyksen toiminta kytkeytyy Järvenpään Vapaaseurakunta Arkkiin. ViaDia-tori Järvenpäässä, Emalikukan kiinteistössä, on ViaDia Keski-Uusimaa ry:n toimintakeskus.

Järvenpään Vapaaseurakunnan näkynä on edistää järvenpääläisten henkistä, hengellistä ja aineellista hyvinvointia. Vapaaseurakunta on toiminut Järvenpäässä 40 vuotta ja tällä hetkellä seurakuntaan kuuluu n. 300 varsinaista ja n. 150 perhejäsentä. Olemme Suomen Vapaakirkon kirkkokunnan jäsenseurakunta. Näkymme mukaisesti olemme vuosien saatossa tehneet merkittävää avustustyötä jakamalla EU-ruokatukea kuukausittain sadoille ihmisille sekä tarjoamalla heille ilmaisen aterian. Ruoka-aputilaisuuksiimme osallistuneista henkilöistä valtaosa edustaa vähävaraisia työttömiä, yhden vanhemman perheitä ja eläkeläisiä. Joukossa on myös selkeästi päihderiippuvaisia. Ateriayhteyden kautta tuomme heidän päivään sisältöä sekä edistämme terveyttä tarjoamalla lämpimän aterian.

Järvenpää Vineyard on Keski-Uudellamaalla toimiva seurakunta, joka tavoittelee toiminnallaan ihmisten todellista kohtaamista, heidän monialaisten tarpeiden täyttämistä sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämistä nykyaikaan soveltuvilla tavoilla. Vineyardin ihmiset auttavat lähimmäisen rakkauden kautta tarvitsevia ihmisiä aineellisten, hengellisten ja sosiaalisten tarpeiden täyttymisessä. Vineyard on tehnyt aktiivista yhteistyötä Järvenpäässä alaikäisten nuorten turvapaikanhakijoiden kotouttamiseksi. Työn luonne on matalan kynnyksen toimintaa, jossa korostuu ihmisten kohtaaminen ja käytännön avun antaminen. Se pyrkii purkamaan väestöryhmien turhia raja-aitoja ja estää siten ihmisten syrjäytymistä. Vineyardilla on kokemusta vapaaehtoistyöstä erilaisissa syrjäytymistä torjuvista tehtävistä.

Järvenpään seurakunnan avustus- ja diakoniatoiminta on mukana Yhdessä katettu -verkostossa. Järvenpään seurakunnan diakoniatyö pyrkii herättämään alueen asukkaiden lähimmäisvastuuta sekä vahvistaa ja tukea näitä arjessa. Tehtävänä on myös hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antaminen apua tarvitseville ja sitä hakeville. Työssä pyritään lievittämään inhimillistä hätää ja kärsimystä sekä edistämään lähimmäisenrakkauden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Yhteistyön kehittäminen ja laajentaminen kaupungin ja muiden alan toimijoiden kanssa uusiin ja ajankohtaisiin haasteisiin vastaamiseksi on diakoniatyön yksi tärkeä tehtävä. Diakoniatyössä painotetaan henkilökohtaisia kontakteja ja yksilöllistä kohtaamista. Siinä toteutetaan uusia yhdessä tekemisen muotoja. Järvenpään seurakunta tarjoaa kehittämäänsä vapaaehtoistyön koulutusta.

Järvenpäässä toimiva Tuusulanjärven Klubitalo tarjoaa työpainotteista, yhteisöllisesti sekä sosiaalisesti kuntouttavaa klubitalotoimintaa 18-64 -vuotiaille mielenterveyskuntoutujille. Sen tarkoituksena on toimia matalan kynnyksen sosiaalisena kuntoutumispaikkana, jossa toimitaan yhdessä avoimessa ja tasa-arvoisessa vuorovaikutussuhteessa. Arkiset Klubitalon sisällä tehtävät työt jaetaan kuntoutujajäsenten, vertaisryhmän ja palkatun henkilöstön kanssa. Klubitalon toimintaan osallistuminen, vahva vertaistuki sekä osallisuus vähentävät sairaudesta aiheutuvaa sosiaalista eristäytymistä ja minimoi fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen ympäristöön kohdistuvia vaaratekijöitä. Kuntoutujajäsenellä on mahdollisuus käyttää kykyjään ja kehittää osaamistaan mielekkäässä toiminnassa.

Setlementti Louhela ry on Järvenpäässä ja sen lähialueilla toimiva uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. Setlementti Louhelan tarkoituksena on vahvistaa ja luoda yhteisöjä, joissa toteutuu erilaisten ihmisten kohtaaminen ja arjen jakaminen. Työ perustuu kumppanuudelle paikallisten ihmisten kanssa. Louhelan toiminta rakentuu neljästä eri kokonaisuudesta: lasten ja nuorten toiminta- ja palvelut, kansalaistoiminta, ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelut sekä opinto-, ohjaus- ja koulutustoiminta. Oleellinen osa Louhelaa on sen tytäryhtiö Louhelan juhla- ja pitopalvelu Oy. Kaikessa Setlementti Louhelan toiminnassa mahdollistuvat yhdessä kasvaminen ja ympäristöön vaikuttaminen.